Loading

Servisniho Technika (m/z)

Fritz Studer AG

 
Tschechien
bewerten
Bewertung abgegeben
Fritz Studer AG
Servisniho Technika (m/z)

UNITED GRINDING Group je jedním z p?edních sv?tových výrobc? p?esných stroj? pro brou?ení, erodování, laserování, m??ení a kombinované obráb?ní. S p?ibli?n? 2 500 zam?stnanci ve více ne? 20 výrobních, servisních a prodejních závodech je koncern blízko svým zákazník?m a je vysoce efektivní.


PRO POSÍLENÍ NA?EHO TÝMU HLEDÁME VÁS JAKO


SERVISNÍHO TECHNIKA (M/?)
Va?e úkoly
 • Uvád?ní standardních a speciálních stroj? do provozu
 • ?kolení zákazník?
 • Opravy, údr?by
 • Odstra?ování problém?
 • Zavád?ní projekt?
 • Zástupce vedoucího regionálních slu?eb (cca 10 %)
Va?e kvalifika?ní p?edpoklady
 • Úsp??n? ukon?ené základní praktické vzd?lání, nap?. v oboru automatiza?ní technik, polymechanik nebo podobném
 • N?kolik let praxe na podobné pozici je vítáno
 • Mate?ský jazyk ?e?tina nebo velmi dobrá ústní a písemná znalost ?e?tiny, angli?tina a dal?í jazyky výhodou
 • Ochota pracovat a cestovat, vystupování orientované na zákazníka, samostatný styl práce
 • Budete zam?stnáni v ?eské republice, pobyt v ?eské republice je tedy podmínkou

Nabízíme
 • V?estrannou a zodpov?dnou práci v zajímavém a mezinárodn? aktivním prost?edí na vysoké úrovni
 • Náro?nou, vzru?ující a zodpov?dnou práci
 • Progresivní pracovní podmínky
 • Mo?nosti rozvoje a dal?ího vzd?lávání


Líbí se vám tato v?estranná výzva? Pak se t??íme na setkání s Vámi! ?ádost o místo podávejte online:


Fritz Studer AG


Nadja Wernli

Postfach 177

3602 Thun

Tel. +41 33 439 1664

Adresse

Lengnaustrasse 12, 2504 Biel, Switzerland

Über die Firma

4,0 (2 Bewertungen)

Loading

Bei neuen Stellen benachrichtigt werden